baremhesab93

 

 

امید است همکاران با پیشنهادات سازنده خود ما را در برگزاری بهتر این جلسات یاری نمایند.

یکشنبه     ۹۴/۸/۱۷   ساعت ۱۲    در محل گروههای آموزشی استان

 

یکشنبه    ۹۴/۱۱/۲۵ ساعت ۱۲       در محل گروههای آموزشی استان

 

2

واژه سپاسگزاری قدرت خارق العاده ای دارد . هرگاه این واژه را برای کسی به کار ببرید ،عزّت نفس اورا افزایش می دهید؛سپاسگزاری باعث می شود که آن افراد کار خویش را تکرار کنند واگر بخاطر کارهای کوچک از انسانها تشکر کنید ،به زودی کارهای بزرگی انجام خواهند داد .
سپاس از همکارانی که در سال تحصیلی گذشته گروه حسابداری فنی را یاری نمودند:
خانم ها: قاسم زاده، مرادی راد، نوری، سردشتی، اربابی، پروستان، اسکندری
آقایان: زارعی، پوته

1