با سلام  و احترام

همکاران  محترم پس از مطالعه مطالب فایل مربوطه، در صورتی که نظر و پیشنهادی در موردمباحث و نقاط قوت و ضعف ارایه شده دارند، نظرات خود را به  ایمیل سرگروه

(  mahmoudi201030@yahoo.com)ارسال نمایید .با سپاس از همکاری شما

حسابداری صنعتی مقدماتی فصل اول

مسابقه بسته های کمک آموزشی