با سلام

همکاران محترم شرکت کننده در جلسات گروههای آموزشی ، که گواهی شرکت در کارگاه های آموزشی را دریافت ننموده اند حداکثر تا ۱۲ ۲/ ۹۵ به گروههای آموزشی مراجعه نمایند.